Интериорни врати
интериорни врати
Понеделник, 27 Септември 2021
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
Интериорни врати - Интериорни врати

Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Вие сте решили да направите основен ремонт в жилището, в което живеете, да пристроите помещение или да надстроите съществуващо такива, да извършите реконструкция или основно обновяване. Знаете ли, че в които и да е в тези случаи вашите намерения трябва да съответстват на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

С тази наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като се отчитат и специфичните нужди на хората с увреждания.

Достъпна архитектурна среда се осигурява във всички сгради и съоръжения най-малко чрез:  входни и комуникационни пространства; помещения и пространства за общо ползване; санитарно-хигиенни и спомагателни помещения, но тъй като това е блог за интериорни врати ще обърнем внимание само на онази част, която касае вратите.

В случай че в сградата има летящи или въртящи се врати, се осигурява достъпна врата с улеснен начин за ползване от хора с намалена подвижност.

Когато вратата има две независими крила, най-малко едно от тях е с широчина най-малко 90 cm.

Свободното пространство между две последователни врати на панти, отварящи се в една и съща посока, е най-малко 130 cm плюс широчината на вратата.

Разстоянието между две последователни врати на панти, отварящи се извън пространството помежду им, е най-малко 120 cm

Разстоянието между две последователни врати на панти, отварящи се срещуположно една към друга, е най-малко 200 сm. Когато вратите не са разположени срещуположно една към друга и срещуположното изместване е не по-малко от 60 cm, разстоянието между вратите може да се намали до 150 cm.

При извършване на реконструкции и основни обновявания на съществуващи строежи, както и за осигуряване на свободно пространство между последователни врати, се предвижда най-малко една от следните мерки:  смяна на вратите на панти с плъзгащи се врати;  смяна на посоката на отваряне на вратите, монтиране на двойни врати на панти – за преддверия с широчина, по-малка от 120 cm;  премахване на интериорни врати,  реконструкция на съществуващи преддверия с оглед разширяването им (когато има техническа възможност).

Дръжките на входните врати в достъпния вход трябва да са удобни за хващане и монтирани на височина 90 cm от нивото на пода, като се осигурява възможност и за използването им на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. Ползването на дръжките на вратите да не изисква усилие при стискане или натискане или извиване на китката ,

Пултовете за управление на плъзгащи се врати се изпълняват достъпни, контрастни на прилежащата настилка, така че да могат да се ползват от двете страни, когато вратите са напълно отворени. Пултовете се монтират на височина от 80 cm до 120 cm от нивото на пода и се означават с тактилни знаци за улеснение при ползването им от хора със зрителни увреждания.

Автоматични входни врати, които се управляват чрез устройства, монтирани на пода пред тях, трябва да се задействат и при тегло 20 kg (например теглото на куче – водач на човек с увредено зрение).

Подът пред входната врата се изпълнява равен, без пукнатини и грапавини и без препятствия. Прагове с височина от 0,5 до 2 cm се скосяват с наклон не повече от 1:2.